The text below is selected, press Ctrl+C to copy to your clipboard. (⌘+C on Mac) No line numbers will be copied.
Guest
Paste Title
By Guest on 21st August 2022 07:22:29 PM | Syntax: TEXT | Views: 2New paste | Download | Show/Hide line no. | Copy text to clipboard
  1. tao sẽ off acc này và cả đống clone kia ( trừ khi vào gr lớp, nhờ vả, etc ) vì nó đã ngập trong sự xàm djt. tao cũng cảm giác interact với ( phần lớn ) friends forced vãi cả lòng xaoDua. ừm ... đến đây viết cái gì nhỉ ? tôi rất yêu lớp (canhcut).  • Recent Pastes